NIEPREFABRYKOWANE?
Wyszukiwarka

RegulaminRegulamin sklepu internetowego www.blaszka.pl

 

Niniejszy Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez sprzedającego pod adresem www.blaszka.pl
 

Sprzedającym jest "Blaszka" Bartłomiej Wójcik dostępny pod adresem Zawada 161, 39-200 Dębica, prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi
do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 8722398832, Regon: 181120287 zwany także zamiennie "Usługodawcą".

Kontakt z Usługodawcą: email: w.bartek.w@gmail.com, telefon: 146920161
Nr konta bankowego: 57203000451130000009098910
Swift: GOPZPLPW


 

§ 1. Definicje.


 

1. Regulamin- niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 8 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Klient- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zamówienia/ składa ofertę w sklepie internetowym.

3. Konsument- klient będący osobą fizyczną korzystającą ze sklepu internetowego w celu dokonania czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Usługodawca- podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.

5. Przedmiot transakcji- towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu internetowego.

6. Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w sklepie internetowym, której dotyczy umowa.

7. Usługa dodatkowa- usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza sklepem internetowym w związku z charakterem sprzedawanych towarów.

8. Umowa sprzedaży- umowa sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu.

9. Sklep internetowy (sklep)- serwis internetowy dostępny pod adresem www.blaszka.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie/ ofertę.

10. Zamówienie- oświadczenie woli Klienta określające rodzaj i ilość towarów, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży.

11. System teleinformatyczny- zespół urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie a także wysyłanie i odbieranie danych za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia wyjściowego.

12. Towary nieprefabrykowane - towary wyprodukowane według konkretnej specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

§ 2. Zasady ogólne. 

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.blaszka.pl

2. Produkty prezentowane na stronie www.blaszka.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji. Klient dokonując zamówienia za pomocą narzędzi dostępnych na stronie internetowej sklepu lub telefonicznie składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w niniejszym regulaminie.

3. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacją jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.

4. Wszystkie towary oferowane w sklepie www.blaszka.pl są fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych.

5. Korzystanie ze sklepu www.blaszka.pl jest możliwe dla Klientów korzystających z systemów teleinformatycznych spełniających następujące wymagania:

- komputer klasy PC lub inne urządzenie umożliwiające połączenie z internetem

- łącze internetowe

- przeglądarka internetowa obsługująca formaty HTML, CSS, JavaScript, ActiveX, Cookies

- minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli

- aktywne konto e-mail

- w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elekronicznej potrzebne jest oprogramowanie do otwierania plików w formacie .pdf (na przykład AcrobatReader lub Foxit Reader).

6. Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby opisy, zdjęcia i dane techniczne dotyczące produktów zaprezentowanych w sklepie były zgodne z rzeczywistymi. W razie zmiany jakichkolwiek parametrów przez producenta, bądź zmiany ceny produktu sprzedawca zobowiązany jest do poinformowania o tym Klienta poprzez pocztę e-mail bądź telefonicznie i do umożliwienia Klientowi wycofania zamówienia.

7. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przypisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiające lub naruszające dobra osobiste i inne prawa osób trzecich. 

§ 3. Ceny. 

1. Wszystkie ceny podane w sklepie www.blaszka.pl są cenami wyrażonymi w Złotych Polskich (PLN)

2. Wszystkie ceny produktów są cenami brutto i zawierają podatek VAT (23%)

3. W sklepie występują dwie kategorie cenowe:

- ceny detaliczne (standardowa cena sprzedaży dostępnych w sklepie towarów i usług)

- ceny na towary nieprefabrykowane/wykonywane na specjalne zamówienie Klienta (cena standardowa przy zakupie 1 sztuki towaru, która nie jest ceną obowiązującą a jedynie orientacyjną, a jej dokładnym ustaleniem zajmuje się obsługa sklepu na podstawie różnych czynników tj. wielkość zamówienia, rabaty itp. Ostateczny wymiar ceny produktu jest więc podany Klientowi drogą mailową bądź telefoniczną niezwłocznie po kalkulacjach poczynionych przez pracowników sklepu.

4. Ceny w sklepie internetowym mogą różnić się od cen przedstawionych przez pracowników obsługi w ofertach indywidualnych.
 

§ 4. Zamówienia.

 

1. Sklep internetowy umożliwia Klientowi:

a) składanie zamówień (ofert zakupu) towarów przedstawionych w sklepie internetowym www.blaszka.pl

b) zawieranie umów sprzedaży na odległość

c) uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie.

2. Składanie zamówień w sklepie internetowym może odbywać się na jeden z następujących sposobów:

a) poprzez stronę internetową www.blaszka.pl

b) drogą mailową na adres zamówienia@blaszka.pl nie wiem czy ten mail

c) dokonywanie zamówień przez stronę www.blaszka.pl jest możliwe przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Złożenie zamówienia przez Klienta nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez Usługodawcę.

4. Po złożeniu zamówienia klijent otrzymuje email z podsumowaniem zamówienia, danymi Firmy, kosztami dostawy, zasadami i sposobami zapłaty.

5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe (dokładny adres, na który towar ma być wysłany, numer telefonu i adres e-mail).

6. Momentem przyjęcia zamówienia jest moment osobistego potwierdzenia przez Klient poprawności złożonego zamówienia u obsługi sklepu (telefonicznie lub e-mailem), co jest jednoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży.

7. W przypadku towarów oznaczonych jako nieprefabrykowane za moment zawarcia umowy uważa się wpłynięcie płatności na wskazany przez sprzedawcę numer rachunku bankowego.

8. Zamówienia realizowane są w kolejności ich przyjęcia.

9. Podczas składania zamówienia wymagane jest określenie:

a) nazwy, koloru, rozmiaru i ilości produktów

b) imienia i nazwiska odbiorcy

c) dokładnego adresu dostawy

d) numeru telefonu kontaktowego

e) adresu e-mail zamawiającego.

10. W przypadku gdy ww. podane dane są niekompletne, Sprzedawca podejmuje próbę skontaktu z Klientem. Jeśi kontakt

z Klientem nie będzie skuteczny Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.

11. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymiania faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych (w postaci plików PDF). Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur drogą elektroniczną.

12. W trakcie składania zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.

13. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system (Rejestracja) w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Klient powinien skorzystać z zakładki "Rejestracja".

14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych zamawiającego np. poprzez kontakt telefoniczny.

 

§ 5. Dostawa towarów.
 

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą mailową. Sklep niezwłocznie informuje Klienta o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Dostawa towarów odbywa się za pomocą jednego ze wskazanych przez Sprzedającego przewoźników, którego wybierze Klient w czasie dokonywania zamówienia, z pewnymi wyjątkami:

a) Towary o niestandardowych gabarytach nie są obsługiwane przez wszystkie firmy kurierskie, w związku z czym sposób dostawy jest ustalany z klientem indywidualnie przez pracownika sklepu.

b) W przypadku towarów nieprefabrykowanych/wytwarzanych na specjalne zamówienie Klienta czas, sposób i koszt dostawy są ustalane z Klient indywidualnie przez pracownika sklepu.

3. Koszty dostawy towaru zawsze pokrywa kupujący i są one doliczane do ceny zamówienia, chyba że zostanie ustalone inaczej w trakie indywidualnych ustaleń między Sprzedawcą a Klientem.

4. Wraz z towarem wydawane są: faktura VAT albo paragon fiskalny oraz warunki udzielonej gwarancji. W razie braku któregoś z dokumentów lub zaistnienia jakichkolwiek błędów, należy niezwłocznie zgłosić taką sytuację w celu uzupełnienia/poprawienia braków.

5. Po otrzymaniu przesyłki kupujący powinien sprawdzić jej stan jeszcze w obecności kuriera. W razie stwierdzenia przez kupującego mechanicznych uszkodzeń paczki lub ubytków zalecamy spisać protokół szkodowy.

6. W przypadku gdy Klient z jakiegoś powodu nie przyjmuje paczki, powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia dalszych działań w sprawie zamówienia (ponowna wysyłka, anulowanie zamówienia i zwrot gotówki). W razie braku kontaktu ze strony Klienta, obsługa sklepu skontaktuje się z kupującym po otrzymaniu wyjaśnień ze strony spedytora.

7. Wysyłki towarów realizujemy na terenie całego kraju. Wysyłka towarów poza granice Polski wymaga indywidualnych ustaleń z Klientem.

8. Maksymalny czas realizacji zamówienia w przypadku towarów prefabrykowanych wynosi od 2 do 14 dni roboczych. Na ten czas składają się następujące czynniki:

a) czas na potwierdzenie zamówienia

b) czas na zaksięgowanie przelewu

c) sprowadzenie towarów od producenta, jeśli akurat nie ma ich w magazynie Sprzedającego

d) dostarczenie przesyłki przez spedytora.

8. W razie zaistnienia jakichkolwiek problemów związanych z dostarzeniem zamówienia bądź wydłużeniem się czasu oczekiwania na przesyłkę, Sprzedawca będzie kontaktować się z Klientem (mailowo lub telefonicznie) w celu ustalenia dalszych działań w sprawie zamówienia.

 

§ 6. Sposoby płatności. dopracować

 

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon fiskalny lub fakturę VAT.

2. Płatności dokonuje Klient po potwierdzeniu zamówienia u Sprzedawcy przed wydaniem towaru Klientowi:

a) przelewem na konto firmy "Blaszka" Bartłomiej Wójcik

b) w momencie odbioru towaru

c) gotówką przy odbiorze towaru przez Klienta bezpośrednio z siedziby firmy "Blaszka" Bartłomiej Wójcik

e) gotówką do rąk przewoźnika/kuriera w przypadku wybrania przez Klinta opcji płatności za pobraniem.

3. Sposoby płatności za towary nieprefabrykowane/wytwarzane na specjalne zamówienie Klienta są ustalane indywidualnie z Klienta przez Sprzedającego.
§7. Odstąpienie od umowy.
 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827).

2. Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie- formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz.827).

3. Do zachowania terminu 14 dni wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Termin ten jest nieprzekraczalny i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi- od dnia jej zawarcia.

5. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.

6. Koszty zwrotu towarów ponosi konsument. Sprzedawca nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki innych niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę.

7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przd rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy

b) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.

formularz odstąpienia od umowy.doc

formularz odstąpienia od umowy.pdf

 

§ 8. Procedura reklamacji. UZUPELNIC
 

1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Niektóre produkty posiadają gwarancje realizowane bespośrednio przez punkty seriwsowe producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednicwem sprzedającego.

2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy, bądź drogą elektroniczną na edres email: reklamacje@blaszka.pl

3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem: www. dodaj adres, opracuj formularz

4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klient sługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckeij oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego).

6. Klient traci uprawnienia określone w pkt 5 niniejszego paragrafu jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

 

§ 9. Polityka prywatności.

 

1. Administratorem baz danych osobowych przekazanych przez Klientów sklepu internetowego jest Usługodawca ( "Blaszka" Bartłomiej Wójcik dostępny pod adresem Zawada 161, 39-200 Dębica, prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej dzałalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 8722398832, Regon: 181120287, email: w.bartek.w@gmail.com, telefon: 146920161).

2. Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:

a) dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzach

b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (ciasteczka).

3. Informacje o zbieranych danych:

a) Sklep gromadzi dane teleadresowe dobrowolnie podane przez Klienta w formularzach (formularz rejestracji, złożenie zamówienia), które przechowywane są w bazie danych zamówień.

b) Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów.

c) Klienci posiadający konto w sklepie Internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

d) Weryfikacji lub korekty danych można dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres. NIE WIEM NA KTORY

e) Klient w ramach udostępnianych opcji ma możliwość korekty bądź zmiany podanych danych w każdym czasie, w ramach wymienionych w pkt 3 i pkt 4 opcji.

f) Usunięcie konta Użytkownika jest możliwe kontaktując się z Usługodawcą drogą mailową.

4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę treści zawieranej umowy.

a) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.

b) Treść zawieranej umowy jest utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na żądanie Klienta.

5. Wykorzysanie danych osobowych:

a) Dane Klienta zbierane przez Usługodawcę nie będą sprzedawane osobom trzecim.

b) Dane zbierane podczas rejestracji wykorzystywane będą do umożliwienia Klientowi zalogowania się do strony oraz do realizacji zamówienia oraz wystawienia faktury VAT (dane niewymagane).

c) Dane zbierane w trakcie składania zamówienia są wymagane i wykorzystywane w celu realizacji zamówienia oraz wystawienia faktury VAT.

d) Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Klientem a Sprzedawcą będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie Klienta.

e) W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane Klienta mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

6. Zabezpieczenie danych osobowych

a) dane osobowe przechowywane są w bazie danych, która zabezpieczona jest przed wglądem osób trzecich.

7. Informacja o plikach cookies:

a) Sklep korzysta z plików cookies.

b) Pliki cookies (ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych sklepu. Cookies zazywyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

c) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu Klienta sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca.

d) Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

- plik "sLanguage" przechowuje informacje na temat wybranego przez Użytkownika języka, w którym wyświetlana jest strona

- pliki "sFirstName", "sLastName", "sCompanyName", "sStreet", "sZipCode", "sCity", "sPhone", "sEmail" zawierają dane Użytkownika, który wypełniał formularz zamówienia, ale w pewnym momencie zrezygnował z dalszego jego wypełniania by przejść na inną podstronę. Dane przechowywane są do wyłączenia przeglądarki

- plik "sCustomerpl" będzie przechowywać przez 72 godziny zaszyfrowane id tymczasowego zamówienia. Utworzy się, jeśli Klient w koszyku naciśnie na przycisk "Zapamiętaj koszyk"

- sklep przechowuje także w zmiennej sesyjnej (sessions) id tymczasowego zamówienia oraz informacje o Użytkowniku jeśli się zaloguje

- pliki cookies generowane przez serwisy zewnętrzne - Google Analitycs - pliki generowane automatycznie w celach statystycznych (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA).

e) Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Klienci Sklepu mogą dokonywać zmian ustawień w tym zakresie. Przeglądarka Internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera "Pomoc" lub dokumentacja techniczna przeglądarki.

f) Ograniczenia stosowania plików cookies wpływają na niektóre funkcje sklepu co może uniemożliwić prawidłowe działanie sklepu.

g) Pliki cookies zamieszczona na urządzeniu końcowym Klienta moga być wykorzystywane przez współpracujących ze sklepem reklamodawców oraz partnerów.

h) Pliki cookie mogą być wykorzystywane przez sieci reklamowe, w szczególności Google do wyświetlania reklam dopasowanych do Użytkownika. W tym celu mogą zachować informacje o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

i) W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową Google, Klient może przeglądać i edytować informacje wnikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

j) Zalecamy zapoznać się z polityką ochrony prywatności Google, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywanych w statystykach. http://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/.

8. Zarządzanie plikami cookies:


 

a) Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy jednak, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze stron www.

b) Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, Klient powinien zapoznać się z pomocą bądź dokumentacją techniczną preferowanej przez siebie przeglądarki internetowej.

 

§ 10. Zmiany Regulaminu.

 

1. Klienci posiadający konto w sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty e-mail.

2. Klientowi, który nie akceptuje zmian wprowadzonych w regulaminie przysługuje uprawnienie do usunięcia konta, co odbywa się za pośrednictwem korespondencji e-mail z Usługodawcą.

3. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. 

§ 11. Postanowienia końcowe. 

1. W kontaktach z Klientem sklep korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (e-mail, telefon).

2. Usługodawca ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (podwykonawcy).

3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit.b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną informujemy, że umieszczanie przez Klienta na stronach sklepu informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje jest zakazane.

4. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.blaszka.pl

5. Regulamin sklepu internetowego nie wyłącza, nie ograniczna ani nie zawiesza praw Klientów wynikacjących z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz.U. 1964.13.93 ze zm. ) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).